Секретаријат за послове комуналне милиције

Макензијева 31, централа: 7453-000
e-mail: komunalna.milicija@beograd.gov.rs
e-mail за пријаве за поступање комуналне милиције: prijava.komunalnamilicija@beograd.gov.rs

Иван Дивац, в.д. секретара 7453-049 факс: 2450-170
Ђорђе Вукајловић, в.д. подсекретара 7453-049

Пријем странака радним данима са руководиоцима од 10 до 12 часова, а средом од 16 до 18 часова.
(Пријем странака - распоред)
 
Телефон за пријаве (00-24): 0800-110-011; 011 309-00-07
Пријаве грађана из надлежности комуналне милиције на e-mail:
prijava.komunalnamilicija@beograd.gov.rs

Секретаријат за послове комуналне милиције обавља послове прописане Законом о комуналној милицији и другим прописима које је донела Скупштина града Београда, на територији свих 17 градских општина.

Комунални милиционари послове обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских празника.

ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА

Одлуком о Градској управи Града Београда 2010. године образована је Комунална полиција, у оквиру Градске управе као јединственog органa Града Београда. Усвајањем Закона о комуналној милицији и Одлуке о Градској управи Града Београда 2019. године наставља са радом као Комунална милиција.

Секретаријат за послове комуналне милиције обавља послове којима се обезбеђује извршавање надлежности града у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.

Комунално-милицијски и други послови обављају се у следећим областима, односно питањима:

 • пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода;
 • одржавања чистоће на јавним површинама;
 • опште уређености насеља – спољних делова зграда, ограда и површина око зграда, површина јавне намене и у јавном коришћењу;
 • уклањања снега и леда у зимском периоду са површина јавне намене и у јавном коришћењу и леденица са кровова и истурених делова зграда;
 • постављања наменских монтажних објеката, монтажно-демонтажних објеката за одржавање културних, спортских и других манифестација, специјализованих возила за обављање делатности трговине на мало и других делатности, постављања и одржавања објеката и уређаја на површинама јавне намене и у јавном коришћењу (опреме за игру и рекреацију, телефонских говорница и соларних пуњача, стубова, ограда и других врста запрека, корпи за отпатке, јавних часовника, јавних чесми и фонтана и др);
 • постављања и коришћења привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним и на другим површинама, баште угоститељског објекта, балон-хала спортске намене и станица за изнајмљивање бицикала;
 • обављањања такси превоза путника;
 • коришћења јавног линијског превоза путника;
 • паркирања возила на површинама јавне намене и у јавном коришћењу и јавним зеленим површинама, као и паркирање возила на јавним паркиралиштима;
 • контроле радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката;
 • одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина;
 • заштите од буке у животној средини;
 • извођења културног или артистичког програма;
 • контроле употребе имена, грба и заставе града Београда;
 • контроле употребе државних симбола, осим у односу на државне органе, органе града Београда и имаоца јавних овлашћења;
 • постављања пловила на делу обале и водног простора;
 • постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавања на отвореном простору, лепљења или причвршћивања плаката и других штампаних порука, односно исписивања огласних порука на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл;
 • спречавања уништења паркова, зелених и рекреационих површина, споменика и скулптуралних дела;
 • прљања и оштећивања објекта, односно средства за оглашавање, вршења звучног оглашавања на отвореном простору, чишћења графита;
 • димничарских услуга;
 • контроле места и простора у којима се могу држати домаће животиње и кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца.

Комунални милиционари обављају и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.

Секретаријат за послове комуналне милиције такође:

 • пружа помоћ у извршењима – асистенције другим организационим јединицама Градске управе, предузећима, организацијама, установама и вршиоцу комуналне делатности, а по захтеву за спровођење њихових извршних одлука и остварује сарадњу у погледу међусобног обавештавања, размене информација, размене података, предузимања заједничких мера и активности, као и заједничког коришћења средстава, уређаја и опреме;
 • предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене организације;
 • учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода за које је овлашћен да предузима хитне мере.

Секретаријат за послове комуналне милиције припрема и израђује нацрте прописа и аката из оквира своје надлежности.

Комунални милиционари обављају и следеће послове државне управе поверене законом:

 • врше надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу;
 • одржавају јавни ред и мир у складу са законом утврђеним делокругом;
 • контролишу примену одредби закона у извршавању надлежности града у области такси превоза;
 • надзиру спровођење забране продаје алкохолних пића у спортским објектима и на одређеној удаљености, за време одржавања спортске приредбе;
 • обављају друге послове државне управе које у овим областима република повери граду.
  
  Корисни линкови