петак, 27. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/19

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД 
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ

Београд, ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара 4/19 - САНИТЕТСКА ВОЗИЛА

Позив и конкурсна документација