четвртак, 8. фебруар 2018.

Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину до 14. фебруара

Секретаријат за јавне приходе обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину. 

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2018. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2017. годину. 

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању. 

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова изузев среде, када je пријем странака од 8 до 18.30 часова.