понедељак, 5. март 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у План детаљне регулације између канала „Борчански преток и улица Зрењанински пут, Братства и Јединства и Хоповске

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 27. фебруара .2018. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у План детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и Јединства и Хоповске, Градска општина Палилула

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. до 26. марта 2018. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 26. марта 2018. године.