Сектор за цене

Краљице Марије 1/XIV

, директор, 7157-371

Сектор за цене обавља  следеће пословe:
- предлаже решења о давању сагласности на ниво цена комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и других услуга јавних предузећа чији је оснивач град Београд;
- припрема предлогe годишњих програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа;
- припрема закључака о утврђивању масе зарада за јавна и јавно комунална предузећа;
- припрема анализа услова пословања и извештавања за јавна, јавно комунална предузећа и установе;
- припрема мишљења по захтевима секретаријата;
- прати реализацију зарада у јавним предузећима сагласно усвојеним програмима пословања;
- припрема инфармације о годишњим резултатима пословања јавних комуналних предузећа по финансијском извештају;
- припрема предлоге решења о давању сагласности на расподелу добити, покриће губитака и увећање капитала у јавним предузећима;
- припрема предлоге посебног и колективних уговора за јавна предузећа;
- припрема предлоге социјалног програма за запослене у јавним предузећима;
- припрема предлоге решења о рефундацијама средстава јавним комуналним предузећима по основу технолошког вишка;
- припрема предлоге решења о рефундацијама средстава јавним комуналним предузећима по основу остварених попуста на комуналне производе и услуге.