Служба за интерну ревизију града Београда

Краљице Марије 1/VI и 1/ XII
e-mail: interna.revizija@beograd.gov.rs

Далибор Видаковић​, директор, 715-7522
, заменик

Служба обавља послове из делокруга прописаних законом којим се уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије.

У Служби за интерну ревизију града Београда обављају се послови интерне ревизије код директних корисника средстава буџета града, индиректних корисника у надлежности директних корисника средстава буџета града, јавних предузећа чији је оснивач град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима град има директну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода, општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина ревизију корисника средстава добијених из фондова ЕУ; врши се провера примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцена система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; дају се савети када се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши се ревизија начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; успоставља сарадњу са екстерном ревизијом; врше се и остали задаци неопходни да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, доставља се годишњи извештај о раду Централној јединици за хармонизацију; успоставља се сарадња са другим органима и обављају други послови у складу са законом, Статутом и другим прописима. 

Служби су образоване унутрашње целине-сектори и одељења и то: 
1. Сектор за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских средстава града Београда
1.1. Одељење за послове интерне ревизије код директних и индиректних  корисника буџетских средстава града Београда
2. Сектор за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина
2.1. Одељење за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина
3. Сектор за послове интерне ревизије код јавних предузећа основаних од стране града Београда
3.1. Одељење за послове интерне ревизије код јавних предузећа основаних од стране града Београда
4. Сектор за нормативне и правне и економско-финансијске послове
4.1. Одељење за нормативне, студијско-аналитичке и остале правне послове
4.2 Одељење за финансијско-материјалне послове и реализацију финансијског плана
5. Сектор за оцену квалитета активности интерне ревизије
5.1. Одељење за оцену квалитета активности интерне ревизије

  
  Корисни линкови