Сектор за пољопривреду

Краљице Марије 1/XVII
poljoprivreda@beograd.gov.rs

Снежана Врачар, директор, 7157-401, факс: 3376-219

Пријем странака радним данима од 10 до 14 часова.

Сектор за пољопривреду обавља послове који се односе на:

• припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града; 
• спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; 
• израду аката о бесплатном коришћењу, закупу по праву пречег закупа и закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 
• израду аката о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта; 
• контролу трошења тих наменских сресдстава и извршених радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у државној својини;
• решавање у првостепеном управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и ослобађању плаћања накнаде за промену намене земљишта; 
• израду нормативних и других аката из области пољопривредног земљишта;
• припрему и израду програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја града Београда; 
• покретање и спровођење поступака за сваку врсту и облик подстицаја утврђених овим програмом;
• израду аката о додели подстицајних средстава; 
• као и друге послове у областима из делокруга Секретаријата, у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Сектор за пољопривреду обавља надзор над радом прaвних лица основаних у области пољопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала или више гласова у управном одбору, као и послове државне управе које република повери граду у области пољопривреде.

Сектор за пољопривреду у области ветеринарства и зоохигијене обавља послове који се односе на:

• организацију зоохигијенске службе за обављање послова зоохигијене – хватања и збрињавања напуштених животиња у прихватилиште за животиње;
• нешкодљиво уклањање лешева угинулих животиња и њихов транспорт до објеката за скупљање, третман и обезбеђење прихватилишта за напуштене животиње; 
• вршење надзора над спровођењем Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града; 
• уређење и организацију држања и заштите домаћих животиња и кућних љубимаца; 
• давање предлога и обављање контроле утрошка буџетских средстава за реализацију послова из годишњих Програма пословања ВУ „Ветерина Београд“ везаних за зоохигијену, инвестициона улагања, накнаде штете и других планираних активности Сектора; 
• обављају се послови из области јавних набавки.

  
  Корисни линкови