Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Kraljice Marije 1/XIII-XIV

e-mail: komunalno.stambeno@beograd.gov.rs

Никола Ковачевић, секретар, 7157-278, fax 3376-367
Предраг Веиновић, в.д. подсекретара, 7157-278

Пријем странака радним данима од 10 до 14 часова.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове у складу са чланом 59. Одлуке о Градској управи града Београда (,,Службени лист града Београда“ број број 8/13-пречишћен текст, 9/13-испр, 61/13, 15/14 и 37/14) обавља послове који се односе на:

• уређивање и обезбеђивање материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности и њихов развој:
– снадбевање водом за пиће,
– пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
– уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
– управљање гробљима и погребне услуге,
– управљање пијацама,
– одржавање чистоће на површинама јавне намене,
– одржавање јавних зелених површина,
– димничарске услуге,
– делатност зоохигијене.

• уређивање општих услова одржавања комуналног реда у граду;

• врши надзор над обављањем комуналних и других делатности из надлежности секретаријата;

• старање о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења;

• рестаурацију фасада зграда које су утврђене за културна добра, у складу са законом;

• спроводи јавне набавке из надлежности Секретаријата;

• обезбеђује средства за означавање назива насељених места улица и тргова на делу територије града и обавља друге послове, у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Секретаријат врши и послове државне управе које република повери граду у областима из делокруга секретаријата.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

– Сектор за комуналне делатности;
– Сектор за комунално уређење вода;
– Сектор за нормативне и правне послове;
– Сектор за економско-финансијске послове ​и послове зоохигијене;
– Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда.

  
  Корисни линкови