Милутин Фолић, главни урбаниста

Главни урбаниста

Рођен је 1979. године у Приштини. Похађао је три године XIV Гимназију у Београду након чега одлази у Америку и 1998. матурира и добија диплому Lawrence High School у САД. Дипломирао је 2004. године на Архитектонском факултету у Београду и као један од најбољих студената генерације добитник је бројних стипендија.

Током студија радио у студијима за пословне, стамбене и друге типове објеката, похађао разноврсне специјалистичке семинаре, међу којима је и енергетска ефикасност.

Успешну каријеру изградио је као члан пројектног тима David Cherky & Ass, 2001. године радио у Израелу на пројекту обнове и реконструкције улице Hayehodim и на пројектовању неколико објеката у Горњем граду Јерусалима, a 2002. као члан пројектног тима Barbosa & Corbucci Arquitetos Ass, радио je у Бразилу на пројекту „Victoria International Airport” Викторија, Еспирито Санто, Бразил. Након  дипломирања 2004. године, аутор је и коаутор разних пројеката укључујући бројне пословне и комерцијалне објекте од којих су значајнији: „Green Hill Dedinje” апартмански комплекс од 11.000 квадрата у Београду, производно-пословни објекат „EuroBravo” у Београду, идејно решење за Ho Chi Minh Tower од 65 спратова и 120.000 квадрата у Сајгону, Вијетнам, урбанистички пројекти за неколико објеката у Београду...

Године 2008. оснива Биро „Folic Architects doo” као партнер и главни архитекта.

Кao глaвни урбaнистa Бeoгрaдa иницирao je и рaдиo нa усвajaњу стрaтeшких дoкумeнaтa - нoвoг Гeнeрaлнoг плaнa и Стрaтeгиje Грaдa Београда крoз кoje су пoстaвљeнe глaвнe смeрницe дaљeг рaзвoja: oкрeтaњe хиjeрaрхиje у сaoбрaћajу у кoрист пeшaкa, бициклистa и jaвнoг грaдскoг прeвoзa, кoришћeњe прирoдних рeсурсa спуштaњeм Бeoгрaдa нa рeкe, измeштaњeм жeлeзничких и индустриjских кaпaцитeтa из цeнтрa штo oмoгућуje и трeћи стрaтeшки циљ - дa сe грaд нe шири вaн свojих прирoдних грaницa вeћ имплoзиjoм кoришћeњeм бивших индустриjских зoнa унутaр грaдa.

Инициjaтoр je и лидeр прojeктa „Идeнтитeт – Moбилнoст – Eкoлoгиja Грaдa“. Кључни циљeви oвoг стрaтeшкoг прojeктa су: Jaчaњe ИДEНTИTETA Грaдa, прoмoвисaњe кoнцeптa OДРЖИВE MOБИЛНOСTИ и Увoђeњe EКOЛOШКE СВEСTИ. У склoпу рeaлизaциje прojeктa увeдeнa je књигa стaндaрдa, дo сaдa je урaђeнo 20.000 m2 нoвих пeшaчких зoнa, 20 km нoвих бициклистичких стaзa крoз пoдпрojeкaт „Бeoгрaд Бициклoм”, урaђeни су и урeђуjу сe вeлики тргoви, пaркoви, фaсaдe и приoбaљe. Свe oвe aктивнoсти су усмeрeнe кa jeднoм oпштeм циљу - пoдизaњe квaлитeтa живoтa сугрaђaнa.

Говори пет језика, енглески, шпански, француски, руски и португалски.