Образац пријаве нелегално изграђеног објекта

У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката, који је ступио на снагу 27. новембра 2015. године („Службени гласник РС”, бр. 96/2015), грађевински инспектори пописиваће незаконито изграђене објекате на територији града Београда према Програму пописа објављеном на сајту града Београда.

Предмет пописа су незаконито изграђени објекти и то: објекти, односно делови објекта изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу; помоћни и други објекти који су у функцији главног објекта, или су у функцији одвијања технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног објекта и озакоњују се заједно са главним објектом; објекти, односно радови изведени у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); подземни водови као и надземни водови, ако по техничким карактеристикама и положају представљају самосталне објекте, као и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, ако:
- за објекат, односно радове није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката или да је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије за 2015. годину;
- је по правноснажности решења којим се одбија захтев за легализацију, промењен плански документ или је захтев одбијен из разлога који су Законом о озакоњењу објеката друкчије прописани, а повољнији су за власника незаконито изграђеног објекта, или
- је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о употребној дозволи.

Сходно члану 23. Закона о озакоњењу објеката поступак озакоњења покреће се по службеној дужности. Након евидентирања незаконито изграђеног објекта односно дела објекта, поступајући грађевински инспектор доноси решење о уклањању и исто се неће извршавати до правноснажног окончања поступка озакоњења за објекте који могу бити предмет озакоњења.

Чланом 7. став 11. Закона прописано је и да грађани сами могу пријавити незаконито изграђен објекат, а све у циљу потпунијег евидентирања објеката од стране грађевинске инспекције, односно комисије како би тиме започели процедуру озакоњења објекта пред надлежним органом.

Попис незаконито изграђених објеката на територији града Београда обављаће надлежне општинске грађевинске инспекције и градска грађевинска инспекција. Градска грађевинска инспекција пописује објекате БРГП преко 800m2, као и друге објекате за које град Београд издаје грађевинску дозволу. 

Образац обавештења грађани могу попунити на шалтеру бр. 5 писарнице Градске управе града Београда у ул. 27. марта бр. 43-45, радним даном од 7.30 до 15.30, односно на писарницама градских општина на којима се налази незаконито изграђени објекат.