ЈКП „Ветерина Београд”

Бул. деспота Стефана 119
тел. 3293-099, факс 3292-770
www.veterinabeograd.rs

директор: Будимир Грубић, тел. 2764-366

Послове комуналне зоохигиjене у Београду обавља Ветеринарска установа „Ветерина Београд”, под надлежношћу Сектора за зоохигијену, Секретаријата за комуналне и стамбене послове града. Овај сектор стара се и обезбеђује услове за рад установе и прихватилишта за животиње у њеном саставу, а обавља и контролу и стални надзор над њиховим радом.

Послови зоохигијенске службе сврстани су у комуналне делатности по Одлуци о одређивању комуналних делатности града. Ове послове раније је за потребе Београда, на основу уговора, обављала републичка установа Ветеринарска станица „Београд”. У току 2008. град је покренуо иницијативу за преузимање оснивачких права над овом установом и, након спроведене процедуре, преузео је од републике. Решењем Трговинског суда у Београду, 19. августа 2009. град је уписан као оснивач ове установе, која је након тога променила назив у Ветеринарска установа „Ветерина Београд”.

Ветеринарску установу „Ветерина Београд” чине три службе:

  • Служба комуналне зоохигијене – у оквиру које су и Центар за стерилизацију са прихватилиштем за псе у Раковици и Прихватилиште (карантин) у Овчи.
  • Сектор здравствене заштите животиња – у оквиру којег је и Служба ветеринарских амбуланти и апотека.
  • Служба за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију.

Основна делатност
Ветеринарска установа „Ветерина Београд” бави се хватањем, збрињавањем напуштених животиња и организацијом прихватилишта за животиње. Поред тога, бави се и нешкодљивим уклањањем лешева животиња (с јавних површина, из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња, као и из објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла) на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Основна делатност Ветеринарске установе „Ветерина Београд” обухвата здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, коју обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама, при посетама фармама, штенарама и становима, те у сопственим саветовалиштима и хируршким ординацијама или на другим местима. Установа се бави и хватањем и збрињавањем паса које се обавља у складу са Стратегијом за решавање проблема паса луталица на територији Београда.

У овом тренутку Ветеринарска установа „Ветерина Београд” обавља уговорене послове зоохигијене на територији свих 17 градских општина, што подразумева хватање напуштених животиња на хуман начин у складу с новом политиком „без убијања”. Збрињавање се обавља у објектима Прихватилишта (карантина) у Овчи и новоизграђеном Центру за стерилизацију са прихватилиштем за псе у Раковици. Ухваћене животиње подвргавају се ветеринарском прегледу и тријажи, стерилизацији и постоперативном третману, затим здравственом третману и на крају одвајању јединки на оне које се удомљавају и оне које се не могу збринути на други начин, те еутаназији неизлечиво болесних и престарелих јединки.

О озбиљности и важности читаве ове проблематике говори податак Светске здравствене организације, која је утврдила да величина популације паса у свету износи 10 одсто популације становника, а да од тога 75 процената чине пси луталице. Секретариjат за комуналне и стамбене послове и Ветеринарска установа „Ветерина Београд” уложили су знатне напоре на успостављању и унапређењу сарадње с домаћим и иностраним удружењима за заштиту животиња и грађанима, као и са власницима приватних азила којима град на годишњем нивоу одобрава средства за исхрану и ветеринарску негу животиња.

Диспечерски центар
тел. 3293-099

Савремени диспечерски центар налази се у згради дирекције „Ветерине Београд”, где се примају позиви грађана и правних лица. Свака пријава уноси се у протокол са следећим подацима: датум, време позива, проблем и ко пријављује. Пријава се прослеђује у што краћем року екипама на терену како би интервенција била брза и ефикасна. Ветеринарска установа „Ветерина Београд” располаже са седам теренских возила за интервенције, што је недовољно ако се узме у обзир да обавља послове зоохигијене на територији свих београдских општина. Ипак, уз велико ангажовање  запослених, ефикасну и добру организацију установа успева да буде сервис грађана Београда.

Амбуланте
У седам ветеринарских амбуланти запослено је 15 ветеринара и три ветеринарска техничара, које одликује стручност и савесност у обављању послова и задатака. Све амбуланте обављају велику и малу праксу (кућни љубимци), осим амбуланте у Булевару Деспота Стефана 119, која ради само малу праксу (кућни љубимци). Амбуланте су опремљене за обављање свих врста прегледа, лечења и мањих хируршких интервенција на домаћим и кућним животињама. Овлашћене су да спроводе програме мера Управе за ветерину (вакцинација, ТБЦ, маркирање).

Ради што ефикаснијег и рационалнијег пословања формирана је централна апотека ове установе, опскрбљена свим савременим лековима и препаратима који се дистрибуирају амбулантама, прихватилиштима и Служби за ДДД.

- Амбуланта за мале животиње, Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-088
- Амбуланта Мали Мокри Луг, Бул. краља Александра 602, тел. 2885-616
- Амбуланта Железник, Свете Милутиновића 1, тел. 2571-245
- Амбуланта Сопот, Рада Јовановића 19, тел. 8251-271
- Амбуланта Барајево, Светосавска 34, тел. 8302-109
- Амбуланта Мали Пожаревац, Витоке Живановић 8, тел. 8256-259
- Амбуланта Пиносава, Нова трећа 37, тел. 3906-299