Секретаријат за инспекцијске послове

27. марта 43-45, централа: 3227-241
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Дежурна инспекција: 3227-000

Соња Подунавац, секретар, 2753-459
Милан Љуна, подсекретар, 3309-325

Пријем странака – Сектор за дежурни инспекцијски надзор: сваки дан од 7 до 22 часа.

Секретаријат врши послове који су му законом и другим прописима стављени у делокруг, а односе се на послове инспекцијског надзора у комуналној области и областима: превоза у друмском саобраћају и одржавању и заштити улицa и путева, дела трговине и туризма, заштите животне средине, заштите вода, изградње објеката и просторног планирања и урбанизма на територији града Београда. У Секретаријату, за обављање изворних и поверених послова државне управе, образују се основне унутрашње целине и то:

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

I. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - тел: 3309-332
а. Одељење за комунални инспекцијски надзор - тел: 3309-607

•    врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа који регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга, што подразумева: пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и снабдевање паром и топлом водом, функционисање и одржавање објеката јавне расвете, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина и уређење и одржавање гробаља и сахрањивање, 
•    врши и друге послове који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града,
•    контролише постављање пловних објеката и других пловила, 
•    врши контролу одржавања споменика и скулптуралних дела, 
•    контролише употребу грба, имена и заставе града Београда,
•    учествује у заједничким акцијама у другим областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином. 

б. Одељење надзора комуналних инспекција градских општина - тел: 3309-616

•    врши непосредан комунални инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима која су законом и другим прописима утврђена за комуналну инспекцију градске општине, ако их ти органи не врше. Надзор се врши у областима: комуналне хигијене, комуналног реда, постављања привремених објеката и балон-хала спортске намене, одржавања чистоће и чишћења јавних површина, одржавања градских пијаца и пружања услуга на њима, вршења димничарских услуга, одржавања јавних простора за паркирање, оглашавања и у другим областима комуналног инспекцијског надзора које су у првостепеној надлежности комуналне инспекције градске општине,
•    даје инструкције и пружа стручну помоћ за извршавање послова у спровођењу надзора комуналних инспектора општине,
•    организује и координира заједничке акције са комуналним инспекцијама градских општина и учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином.

II.    СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - тел: 3309-482
а. Одељење за превоз у друмском саобраћају - тел: 3309-531

•    врши инспекцијски надзор над локалним превозом, односно над превозом путника у градском саобраћају, што подразумева превоз путника на подручју града, као и превоз између насељених места на територији града, трамвајима, тролејбусима и аутобусима; ванлинијским превозом путника; посебним линијским превозом; превозом за сопствене потребе, такси превозом, превозом теретa у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на територији града Београда. 

б. Одељење за улице и путеве - тел: 3309-190
•    врши инспекцијски надзор над одржавањем и заштитом општинских и државних путева из надлежности града Београда.

III.    СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ТРГОВИНОМ И ТУРИЗМОМ - тел: 3309-375
a.    Одељење за инспекцијски надзор над трговином - тел: 3309-388
•    врши послове инспекцијског надзора над трговином у које спадају поверени послови надзора над трговином ван продајног објекта и то: 
-    трговина личним нуђењем (делатност путујућих трговаца која се обавља од врата до врата, делатност организовања посебних промотивно - продајних скупова, трговина из торбе и друге преносиве опреме и трговина путем личног позивања потрошача), 
-    остала трговина на мало ван продајног објекта (трговина у преносивим објектима и трговина са покретног средства или опреме, тзв. амбулантна трговина), 
•    врши надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем пословног имена на трговинском објекту, односно продајном месту,
•    обавља и друге послове комуналног инспекцијског надзора.

б. Одељење за туристичку инспекцију - тел: 3309-328
•    врши послове инспекцијског надзора над применом закона као поверени посао, који се односе на:
- обављање угоститељске делатности од стране привредних субјеката, као и физичког лица у собама, становима и кућама, за које није издато решење о разврставању у категорију, 
-    обављање угоститељске делатности од стране привредних субјеката, као и физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са законом, 
-    обављање угоститељске делатности од стране физичког лица у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, а није закључен уговор у складу са законом, 
-    испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу, 
-    испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, 
-    испуњеност минимално техничких услова и начина обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте хостел, 
-    испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија, 
-    испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке,
-    испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради, 
-    наплата и уплата боравишне таксе, 
-    провера испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са законом,
-    истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. 

IV. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - тел: 3309-125
a.    Одељење за заштиту од буке у животној средини, нејонизујућег зрачења и контролу хемикалија - тел: 3309-614
•    обавља послове инспекцијског надзора који се односе на:
-    емисију буке, 
-    услове и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, 
-    промет и коришћење хемикалија и утицај на животну средину, 
-    контролу и праћење мониторинга оператера, 
-    квантификацију утицаја активности на животну средину,
-    оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину, 
-    учешће у спровођењу акционих планова заштите од буке у животној средини, 
-    организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине које Република повери граду Београду,
-    израду анализа, извештаја и информација из делокруга рада одељења и сектора,
-    сарадњу са правосудним органима, органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине.

б. Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту ваздуха и контролу квалитета отпадних вода - тел: 3309-687
•    обавља послове инспекцијског надзора који се односе на:
-    контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, 
-    контролу и праћење мониторинга оператера, примене најбољих доступних техника, изворе загађивања ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину, 
-    контролу рада извора загађивања ваздуха као и учешће у спровођењу краткорочних акционих планова заштите ваздуха, 
-    квантификацију утицаја активности на животну средину,
-    контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у реципијент, 
-    организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине које Република повери граду Београду, 
-    израду анализа, извештаја и информација из делокруга рада одељења и сектора,
-    сарадњу са правосудним органима, органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине.

в. Одељење за заштиту природних добара, управљање отпадом - тел: 3309-408
•    обавља послове инспекцијског надзора који се односе на:
-    заштиту и очување природе,
-    примену плана управљања заштићеним подручјем и утврђеног режима заштите, односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја, 
-    сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада,
-    спровођење планова и програма управљања отпадом, 
-    примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом као и поступања произвођача и других власника отпада, 
-    контролу мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и услова утврђених у интегрисаним дозволама за рад постројења и обављање активности,
-    контролу и праћење мониторинга оператера,
-    примене најбољих доступних техника, стандарда квалитета животне средине, 
-    квантификацију утицаја активности на животну средину, 
-    контролу мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката постројења за управљање отпадом на животну средину и услова утврђених у дозволама за рад постројења и обављање активности,
-    оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину и израду предлога за измену услова утврђених у дозволи као и њену ревизију, одузимање или обнављање,
-    утврђивање испуњености услова заштите и унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности,
-    организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине које Република повери граду Београду,
-    израду анализа, извештаја и информација из делокруга рада одељења и сектора
-    сарадњу са правосудним органима, органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине.

г. Одељење за водну инспекцију - тел: 3309-542
•    обавља послове који се односе на вршење непосредног надзора и преузимање мера за спровођење Закона о водама и подзаконских прописа донешених на основу овог Закона,
•    проверава да ли се у складу са Законом врши изградња објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму, 
•    надзор над обављањем водне делатности (као делатности од општег интереса) коју обавља јавно водопривредно предузеће, 
•    контролу да ли су прибављена потребна водна акта и контролу поступања у складу са издатим водним актима (водним дозволама и водним сагласностима),
•    контрола поштовања законом прописаних забрана и ограничења установљених у циљу очувања и одржавања водних објеката и спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава,
•    предузимање мера у области заштите од штетног дејства вода, коришћења вода, заштите вода и мелиорација,
•    сарађује са другим инспекцијским органима и обавља друге послове из надлежности. 

V. СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - тел: 3309-656

a.    Одељење за грађевинску инспекцију - тел: 3309-249
•    врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката за које одобрење издаје град и предузима мере прописане законом,
•    врши инспекцијски надзор над радом грађевинског инспектора градске општине и у складу са законом, преузима вршење инспекцијског надзора и окончава поступак.

б. Одељење за урбанистичку инспекцију - тел: 3309-693
•    врши поверене послове инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији града Београда за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине и предузима мере прописане законом,
•    подноси приговор надлежном органу на издате локацијске услове, односно урбанистички пројекат, ако утврди да ти акти нису у складу са законом, односно планским документом и предузима друге мере у складу са законом.

в. Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију - тел: 3309-379
•    обавља управно-правне послове у области грађевинске и урбанистичке инспекције, на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), 
•    израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговоре на тужбе, 
•    разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби,
•    обавља нормативне послове, 
•    прати примену прописа из надлежности грађевинског и урбанистичког инспектора, 
•    припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењују грађевинска и урбанистичка инспекција, 
•    представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву надлежног инспектора Секретаријата, 
•    иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињава одговоре на тужбе поднете против Секретаријата, иницира, код надлежног органа, наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде, 
•    у сарадњи са другим одељењима припрема стручну обуку инспектора, 
•    остварује контакте са организационим јединицама Градске управе и ресорним Министарством поводом поверених послова, 
•    остварује сарадњу са Прекршајним судом, 
•    врши друге послове из делокруга Одељења и Сектора. 

г.  Одељење за извршење решења грађевинских инспектора - тел: 3309-278
•    спроводи административно извршење решења грађевинских инспектора, преко другог лица и путем принуде, 
•    сачињава програм извршења решења, 
•    одлучује о обустави и одлагању извршења решења, 
•    учествује у поступку ангажовања другог лица и обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења извршења, утврђује трошкове извршења и доноси закључак о трошковима извршења и иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења. 

VI. СЕКТОР ЗА ДЕЖУРНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ - тел: 3309-675
а. Одељење за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције - тел: 3309-282

•    прима, распоређује и решава пријаве грађана и других субјеката које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата, нарочито када захтевају хитну интервенцију и предузимање мера, као и давање обавештења по позивима грађана за остваривање права везаних за делокруг рада Секретаријата, 
•    обавља послове комуналног инспекцијског надзора који су у првостепеној надлежности града и градске општине, а који по својој природи битно нарушавају комунални ред и не трпе одлагање и као такви захтевају хитну интервенцију, 
•    организује и координира заједничке акције са комуналним инспекцијама градских општина и учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином. 

VII. СЕКТОР ЗА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - тел:
а. Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор - тел: 3309-644

•    спроводи административно извршење решења инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица и путем принуде, сачињава програм извршења решења, одлучује о обустави и одлагању извршења решења, учествује у анагажовању другог лица и обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења извршења, утврђује трошкове извршења и доноси закључак о трошковима извршења и иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења, 
•    спроводи поступак комуналног инспекцијског надзора у области паркирања на јавним зеленим површинама као и поступак за уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила са површина јавне намене,
•    учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином,
•    обавља послове везане за поступање са привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора, 
•    припрема упутства и процедуре из делокруга поступања са одузетим или уклоњеним предметима,
•    евидентира потврде о одузетим предметима у поступку инспекцијског надзора и води евиденцију о предметима уклоњеним у поступку административног извршења решења, 
•    организује послове магацина за одузете предмете, односно смештајни простор за уклоњене предмете, 
•    води аналитику одузетих и уклоњених предмета по врсти, 
•    врши сравњивање евидентираних количина са магационером, односно лицем коме су предмети дати на чување, 
•    обавља стручно - оперативне и административне послове и припрема документацију за процену, уништење, отпис и јавну продају предмета одузетих и уклоњених у поступку инспекцијског надзора. 

VIII. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И УПРАВНО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ - тел: 3309-507
а. Одељење за нормативне и управно-надзорне послове - тел: 3309-134

•    припрема и израђује нацрте прописа и аката из надлежности Секретаријата и, у сарадњи са другим одељењима и секторима, припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењује и које су у надлежности Секретаријата,
•    израђује нацрте другостепених одлука по жалбама на одлуке комуналних инспекција градских општина, 
•    у другостепеном поступку, у складу са законом, употпуњава споступак и отклања недостке првостепеног поступка, 
•    припрема одлуке по ванредним правним средствима, 
•    сачињава одговоре на тужбе у управним споровима и представља Секретаријат на јавним расправама пред Управним судом,
•    остварује непосредан надзор увидом у управне предмете комуналне инспекције градске општине и предлаже мере за побољшање законитости и ефикасности, 
•    сачињава нацрте инструкција у примени прописа комуналним инспекцијама градских општина,
•    решава представке и притужбе на рад комуналних инспекција градских општина,
•    врши друге послове из делокруга Одељења и Сектора.

б, в и г. Одељења за управно-правне послове за:
-    комунални и саобраћајни инспекцијски надзор - тел: 3309-363
-    заштиту животне средине и водну инспекцију - тел: 3309-389
-    инспекцијски надзор над трговином и туризам - тел: 3309-162

•    обављају управно-правне послове у области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора, у области инспекције за заштиту животне средине и водну инспекцију и у области инспекцијског надзора над трговином и туризмом, на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци),
•    израђују захтеви за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговори на тужбе, разматрају жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и дају инструкције за поступање првостепеног органа по жалби,
•    обављају нормативне послове, 
•    прате примене прописа из надлежности комуналног, саобраћајног инспекцијског надзора, инспекцијског надзора у области заштите животне средине, водног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином и туризмом,
•    припремају и израђују иницијативе за измену прописа које примењују комунална инспекција, инспекција друмског саобраћаја и инспекција за путеве, инспекција за заштиту животне средине, водна инспекција и туристичка инспекција,
•    представљају Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву надлежног инспектора Секретаријата, 
•    иницирају код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињавју одговори на тужбе поднете против Секретаријата, иницира, код надлежног органа, наплата новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде, у сарадњи са другим одељењима припрема стручна обука инспектора, остварују контакти са организационим јединицама Градске управе и ресорним Министарствима поводом поверених послова, остварује сарадња са Прекршајним судом,
•    врше друге послове из делокруга Одељења и Сектора. 

д. Одељење за правне и административне послове - тел: 3309-269

•    припрема Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату,
•    припрема и обједињује оцене запослених, припрема план коришћења годишњих одмора, води евиденције присуства на раду, припрема акте о правима, дужностима и одговорностима запослених, 
•    у сарадњи са руководиоцима сектора, припрема и спроводи обуке инспектора и других запослених (презентација прописа и процедура), 
•    координира припрему и израђује одговоре на захтеве за информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата и остварује сарадњу са овлашћеним лицем за присуп информацијама од јавног значаја за град Београд; 
•    води евиденцију о државним стручним испима запослених и испитима за инспекторе; 
•    обједињује извештаје и планове Секретаријата; 
•    организује и обавља административне и канцеларијске послове; 
•    предлаже мере за унапређење евиденције о предметима; 
•    припрема извештаје о ажурности у решавању управних предмета и усаглашава евиденцију Секретаријата са евиденцијом писарнице,
•    стара се о употрeби и чувању печата у Секретаријату, 
•    исказује потребе Секретаријата за набавку материјала и опреме, 
•    обавља друге послове из делокрга Одељења и Сектора.

IX. СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
а. Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске и стамбене области - тел: 3309-352
•    обавља поверене послове другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним средствима против аката општинских органа управе надлежних за грађевинске и стамбене послове,
•    врши обраду предмета у вези управних спорова (одговори на тужбе и ургенције суда). 
б. Одељење за другостепени управни поступак из области грађевинске инспекције - тел: 3309-230
•    обавља поверене послове другостепеног управног органа на територији града у поступку по жалбама и ванредним правним средствима против аката општинских органа управе надлежних за послове грађевинске инспекције, 
•    врши обраду предмета у вези управних спорова (одговори на тужбе и ургенције суда).

X. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ - тел: 3309-786
а. Одељење за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу – тел: 3309-781

•    обавља послове координације активности сектора у Секретаријату,
•    врши координацију са градким општинама,
•    обавља послове креирања и коришћења програма евиденције инспекцијског надзора и његовог усклађивања са законом којим је уређен инспекцијски надзор,
•    врши коришћење и креирање услуга у оквиру WEB сервиса који су доступни Секретаријату,
•    израђује план, извештаје Секретаријата и анализе стања у области инспекцијског надзора,
•    води евиденције о примљеним притужбама на рад инспектора, прати поступак одлучивања по притужби и припрема материјал за Комисију за координацију инспекцијског надзора у случају када се подносилац притужбе који је незадовољан одлуком о притужби обрати Комисији,
•    обавља стручне, техничке и административне послове за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда образоване ради обезбеђења обухватнијег и делотворнијег надзора и избегавања преклапања и непотребног понављања надзора и усклађивања инспекцијског надзора између инспекција,
•    у циљу превентивног деловања Секретаријата, Сектор припрема саопштења за јавност о противправности одређених радњи и нечињења, што укључује и упозорење на последице противправности,
•    припрема обавештења за јавност о планираним контролама, о стању у одређеним областима надзора и предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора, 
•    остварује сарадњу са службом Градске управе надлежном за информисање, представницима средстава јавног информисања, 
•    припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности Секретаријата, 
•    обавља и друге послове из делокруга Сектор. 

У оквиру Секретаријата за инспекцијске послове образује се и једно самостално одељење и то:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - тел: 3309-245
•    обавља економско-финансијске послове и послове спровођења набавки који се односе на праћење и примену прописа којима се уређује буџетски систем, јавне набавке и других прописа који се односе на делокруг рада Одељења, 
•    прати и евидентира јавни приход (новчане казне, приход од извршења заштитних мера, административне таксе), 
•    припрема, израђује и прати извршење финансијског плана, 
•    прати извршења уговора, поступка наплате трошкова извршења решења, 
•    планира јавне набавке, припрема и спроводи поступке јавних набавки, 
•    израђује анализе, извештаје и одговоре по питањима из делокруга Одељења.

  
  Корисни линкови