Секретаријат за саобраћај

27. марта 43-45, централа 3227-241, 3309-000

Инфо служба: 330-9599 (08.30-16.30), факс 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs
сајт: www.bgsaobracaj.rs

Душан Рафаиловић, секретар, 2754-458
Ненад Матићподсекретар,

Пријем странака:
- Сектор за привремени и планирани режим саобраћаја - Одељење за привремени режим саобраћаја, радним данима од 9 до 11 и од 14 до 15.30 часова.
- Сектор за привремени и планирани режим саобраћаја - Одељење за планску документацију, радним данима од 9 до 12 часова.
- Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Oдељење за стационирани саобраћај, радним данима од 8.30 до 15.30 часова.

Секретаријат за саобраћај обавља послове који се односе на:
- режим, техничко регулисање и организацију саобраћаја;
- дефинисање саобраћајно-техничких услова за планске документе и издавање потврде о усклађености пројеката са планским документима;
- одржавање и коришћење јавног простора за паркирање;
- јавни линијски превоз;
- превоз у линијској пловидби;
- реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима и улицама у насељу, као и државним путевима (осим аутопута);
- надзор над обављањем јавног линијског превоза и превоза у линијској пловидби, као и надзор над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена делатност јавног линијског превоза, делатност одржавања општинских путева, улица у насељу и државних путева (осим аутопута) на територији Града и делатност одржавања јавних паркиралишта;
- уређивање и обезбеђивање посебних услова и организације ауто-такси превоза путника;
- уређивање и обезбеђивање посебних услова за постављање рекламних паноа у складу са прописом Града и вођење одговарајуће евиденције;
- јавне набавке у области саобраћаја и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима;
- Секретаријат врши и послове државне управе које Република повери Граду у области саобраћаја.

Послови који се односе на реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима и улицама у насељу, као и државним путевима (осим аутопута), уређивање и обезбеђивање посебних услова за постављање рекламних паноа и вођење одговарајуће евиденције обављају се у Дирекцији за путеве.

Послови који се односе на јавни линијски превоз, превоз у линијској пловидби и ауто-такси превоз обављају се у Дирекцији за јавни превоз.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Послови Секретаријата за саобраћај са две јединице у саставу, Дирекција за путеве и Дирекција за јавни превоз, обављају се у оквиру унутрашњих целина, сектора и одељења:

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за правне послове

• нормативни послови: израда одлука и других општих прописа из надлежности Секретаријата;
• израда стручно-аналитичких материјала из области саобраћаја;
• првостепени управни поступак у облсти јавног превоза, путева, стационарног саобраћаја, регулисања и управљања саобраћајем;
• израда појединачних правних аката у сврху реализације саобраћајних пројеката.

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за економске и финасијске послове
• економски и финансијски послови из надлежности Секретаријата и то за област регулисања саобраћаја, одржавања улица, путева и путних објеката и јавног линијског превоза;
• израда финансијског плана и праћење реализације буџета;
• текуће финансијско пословање одржавања улица, мостова, подземних пролаза и путних објеката.

СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ИНФОРМИСАЊЕ
Одељење за безбедност саобраћаја

• израда програма мера и активности за повећање безбедности саобраћаја и планова за њихову имплементацију;
• израда извештаја, информација, елабората;
• израда пројектних задатака или техничких карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.);
• реализација конкретних мера за повећање безбедности саобраћаја и координација активности свих субјеката у пословима безбедности саобраћаја (Секретаријат, саобраћајна полиција, инспекцијске службе, Беоком, медији, невладине организације, грађани и др.);
• учешће у раду тендерских комисија;
• доношење решења и сагласности по захтевима правних лица и грађана;
• израда, анализа, ажурирање и унапређење база података о саобраћајним незгодама у зони основних школа.

Одељење за информисање
• размена информација и података, обрада, чување и обезбеђење доступности података;
• комуникација са грађанима и средствима информисања, припремање одговора на конкретна питања;
• организација јавног увида, јавне презентације и јавне расправе о  студијама о процени утицаја пројеката.

СЕКТОР ЗА ПРИВРЕМЕНИ И ПЛАНИРАНИ САОБРАЋАЈ
Одељење за планску документацију
• дефинисање саобраћајних услова и давање сагласности на урбанистичку и техничку документацију за саобраћајнице и саобраћајне објекте;
• разматрање и усклађивање годишњих, средњорочних и дугорочних планова саобраћаја у граду;
• припремање пројектних задатака саобраћајних студија и пројеката;
• контрола реализације програма изградње саобраћајница, саобраћајних објеката и сигнализације.

Одељење за привремен режим саобраћаја
• давање сагласности на привремене измене режима саобраћаја услед радова на уличној мрежи, манифестација, изградње објеката високоградње;
• анализа утицаја појединих садржаја на уличној мрежи на проточност одвијања саобраћаја.

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Одељење за управљање саобраћајним токовима

• стручно-оперативни надзор над стањем исправности семафорских уређаја;
• анализа токова саобраћаја на градској уличној мрежи и провера прилагођености сигналних планова стварним захтевима;
• симулирање саобраћајних токова и функционалности рада светлосних сигнала у зонама и на потезима градске уличне мреже помоћу специјализованих софтверских пакета;
• предлагање измена рада светлосних сигнала на раскрсницама, потезима и зонама;
• припрема и даљински упис сигналних планова у командне уређаје на раскрсницама, помоћу софтверских апликација за управљање и мониторинг саобраћаја.

Одељење за динамички режим саобраћаја
• послови у области управљања, техничког регулисања саобраћаја;
• анализа протока и режима саобраћаја;
• дефинисање и контрола постављања саобраћајних знакова и саобраћајне опреме.

Одељење за стационарни саобраћај
• анализа стања мирујућег саобраћаја и дефинисање решења за заузећа јавних саобраћајних површина;
• анализа и експлоатација јавних гаража и паркиралишта;
• организација мирујућег саобраћаја на јавним саобраћајним површинама;
• давање сагласности за резервацију паркинг места на општим паркиралиштима;
• давање сагласности за уступање саобраћајних површина за друге садржаје.

Скупштина града Београда је основала јавна комунална предузећа и поверила им обављање појединих делатности:
- ЈКП "Београд пут" - одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева, путних објеката и саобраћајне сигнализације
- ЈКП "Паркинг сервис" - изградња, одржавање и експлоатација отворених и затворених простора за паркирање
- Предузеће "Београд чвор" - изградња Београдског железничког чвора

Јавни превоз путника у Београду обављају:
- Градско саобраћајно предузеће "Београд" - градски превоз аутобусима, тролејбусима и трамвајима
- Саобраћајно предузеће "Ласта" - приградски и локални аутобуски превоз
- Железничко-транспортно предузеће "Београд" - градска железница "Беовоз"
- Приватни аутобуски превозници - градски и приградски превоз

  
  Корисни линкови