Секретаријат за управу

Краљице Марије 1/V
e-mail: uprava@beograd.gov.rs

Милан Бркљач, в.д. секретара, 7157-038, факс: 3376-993
Светлана Марчетић, в.д. подсекретара, 7157-365

Пријем странака – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права: радним данима и суботом, у складу са радним временом градских општина, а у седишту Секретаријата, по потреби, заказивањем.

У Секретаријату за управу обављају се послови:

Секретаријат за управу обавља послове који се односе на: организацију и рад Градске управе; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе; рационализацију њене структуре и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрему нацрта Одлуке о Градској управи; врши послове другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа и припрема предлоге решења; обавља стручне и административне послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини града; спроводи одређене стручне и административне послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора; ажурирање бирачког списка; врши стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе; вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог извештаја о реализацији тих послова за органе града; послове хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица Европске уније.

Секретаријат за управу обавља послове произвођача званичне статистике на територији града Београда; припреме програма и утврђивање методолошких решења и стандарда у статистичким истраживањима од посебног интереса за град; развој статистичке информационе основе; организацију и спровођење статистичких истраживања на територији града; статистичке анализе, рачунарску обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања; обезбеђивање података од значаја за регион Београда, који се односе на утврђивање области, степен развијености и друго у области регионалног развоја; вођење евиденција од интереса за град; одржавање и коришћење административних и статистичких регистара од интереса за град и републику; обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на градском нивоу и друге послове у области статистике.
Секретаријат врши и послове државне управе које република повери граду у области вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига, послове управне инспекције, као и друге послове опште управе.

OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:
1. Сектор  за аналитику, нормативу и финансијске послове
2. Сектор за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа 
3. Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
4. Сектор за управну инспекцију
5. Сектор статистике

1. СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ, НОРМАТИВУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Помоћник секретара: 715-7057

У Сектору се обављају послови који се односе на организацију и рад Градске управе града Београда (у даљем тексту: Градска управа); утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе, рационализацију њене структуре и поједностављење процедура рада коришћењем савремених метода и технологија; припрема нацрта Одлуке о Градској управи града Београда; вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог извештаја о реализацији тих послова за органе града Београда и послови хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица Европске уније; аналитички послови из домена заштите података о личности и слободног приступа информацијама од јавног значаја; израда решења о годишњим одморима за запослене у Секретаријату и вођење евиденције о издатим решењима; послови припреме израдe и измене годишњег финансијског плана Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету града Београда и Одлуке о ребалансу буџета града Београда, измене финансијског плана на основу измене износа средстава до висине прописане законом по апропријацијама у оквиру функција финансијског плана Секретаријата, а по потреби и на захтев за измену износа од стране Сектора; израда захтева за доделу средстава из текуће буџетске резерве на основу указане потребе услед недостатка средстава у оквиру Секретаријата; израда предлога програмских активности и пројеката Секретаријата у циљу израде Одлуке о буџету, као и измене и допуне исте; пријем фактура од стране других Сектора у оквиру Секретаријата; формирање налога за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; праћење реализације финансијског плана по позицијама; сарадња са надлежним службама; послови јавних набавки.

- Одељење за аналитику и нормативу
Начелник Одељења: Зоран Рељин 715-7041

- Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки
Начелник Одељења: Милош Ненадовић  715-7040

2. СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Помоћник секретара: Љиљана Карадиновић Јањић 715-7043

У Сектору се обављају изворни послови, и то: управно-надзорни и управни послови који се односе на спровођење другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа града Београда и израђују предлози решења и закључака по жалбама изјављеним против првостепених аката Градске управе, у складу са чланом 91. став 2. Одлуке о Градској управи града Београда, у следећим областима: легализације објеката, урбанизма, саобраћаја, буџетске инспекције, инспекцијских послова, образовања и дечје заштите, јавних прихода и осталих области.
У Сектору се обављају и послови припреме и израде аката по ванредним правним средствима и у поступку по тужбама у управним споровима из надлежности Градског већа; прате се и анализирају примена прописа и ставови Управног суда који се односе на надлежност Градског већа у циљу уједначавања праксе.

- Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области легализације објеката, урбанизма, саобраћаја , буџетске инспекције и осталих области
Начелник Одељења: Драгана Каракушевић 715-7060

- Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области инспекцијских послова, образовања и дечије заштите, социјалне заштите и јавних прихода
Начелник Одељења: Биљана Маливуковић 715-7059

3. СЕКТОР ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА

Помоћник секретара: Наташа Живковић 715-7044

У Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, обављају се изворни послови: спровођење предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину града Београда; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора и спровођење градског референдума.

У Сектору се обављају и послови државне управе које је Република поверила граду, у области вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана за територију града Београда; координирање и контрола рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права; уједначавање поступака, радњи и аката, предузимање мера и радњи у циљу унапређења рада и информационе технологије; пружање стручне помоћи запосленима о спорним питањима примене важећих прописа у области послова вођења матичних књига, првостепеног управног поступка у области личних стања грађана; поступање по актима надлежних министарстава, дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и иностраних органа и пријем и прослеђивање јавних исправа о личном статусу грађана; пружање правне помоћи грађанима и органима ван подручја града Београда и Републике Србије, у вези са личним и породичним статусом грађана, на њихов захтев или по замолницама; праћење примене међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи у примени међународних уговора и колизионих норми; обављање послова вођења евиденција о држављанима Републике Србије; пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа; обављање послова из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности и други послови на основу закона и других прописа.

У Сектору се обављају и послови државне управе које је Република поверила граду, који се односе на: ажурирање дела јединственог бирачког списка за град Београд, упаривањем података са системом аутоматске обраде података Министарства унутрашњих послова Републике Србије;  координирање активности између управа градских општина и Градске управе у погледу ажурирања дела јединственог бирачког списка за град Београд, прибављање доказа који се достављају градским општинама и Министарству унутрашњих послова Републике Србије, а на основу којих се врши упис, брисање, измене и допуне у делу јединственог бирачког списка за град Београд и други послови на основу закона и других прописа.

1. Одељење за опште послове личних  стања грађана, вођење матичних књига и изборна права:

начелник Одељења: Јелена Ковач 715-7632

- Одсек за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборних права; шеф одсека Стојка Алексић 715-7056
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Барајево; шеф одсека Братислав Миливојевић 8302-628,
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Врачар; шеф одсека Драгица Павловић 3081-557
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Гроцка; шеф одсека Јасмина Фиљијовић 8500-528
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Лазаревац; шеф одсека Драгица Благојевић 8120-715
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Младеновац; шеф одсека Слађана Жујовић 8232-824 
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Обреновац; шеф одсека Александар Драгојловић 8721-110
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица; шеф одсека Недељко Цаковић 3051-788
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сопот; шеф одсека Маја Павловић 8251-211
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сурчин; шеф одсека Бојан Јовановић 8443-760
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Чукарица; шеф одсека Весна Стевановић 3052-137

Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Вождовац; начелник одељења Дејан Тодоровић 2441-071
Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Звездара; начелник одељења Снежана Лакчевић 3405-920
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Земун; начелник одељења Биљана Марковић Лазар 3778-455
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Нови Београд; начелник одељења Весна Галовић Марковић 3106-823
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Палилула; начелник одељења Драгана Јовановић 3236-221
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Савски венац; начелник одељења Милица Новаковић 2061-722
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Стари град; начелник одељења Сања Јовановић 3300-601.

4. СЕКТОР ЗА УПРАВНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Тиршова 1/I

У Сектору за управну инспекцију обављају се послови управне инспекције, и то као поверени послови за органе града Београда, органе градских општина града Београда и установе чији је оснивач град Београд, кроз надзор над: применом прописа о државној управи; применом прописа о управном поступку; применом прописа у органима јединица локалне самоуправе;  применом закона и других прописа који се односе на изглед и употребу грба, заставе и химне Републике Србије, службену употреба језика и писама, бирачке спискове и матичне књиге, политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја; применом прописа о правима и обавезама запослених, односно постављених лица у градској управи и управама градских општина, Градском правобранилаштву града Београда и код Заштитника грађана града Београда.

Помоћник секретара: Бојан Вучковић 360-5951

Одељење управне инспекције
начелник Одељења: Сања Јеремић 362-0236

5.СЕКТОР СТАТИСТИКЕ

У Сектору статистике обављају се студијско-аналитички, статистичко-евиденциони, информатички, стручно–оперативни, документациони послови, нормативно-правни и управни послови; организују се  и спроводе статистичка истраживања из Програма и Плана званичне статистике као произвођач званичне статистике на територији града Београда; послови припреме програма и утврђивања методолошких решења и стандарда у статистичким истраживањима од посебног интереса за град; послови развоја статистичке информационе основе; организација и спровођење статистичких истраживања на територији града; статистичке анализе, рачунарска обрада и дисеминација резултата статистичких истраживања; послови обезбеђивања података од значаја за регион Београда; вођење евиденција од интереса за град; послови одржавања и  коришћења административних и статистичких регистара од интереса за град  и републику; обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на градском нивоу; предузимају се  мере и усмерава развој статистичког информационог система; стручна координација и сарадња са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања.

У оквиру своје основне делатности Сектор статистике врши и друге послове утврђене законом, Одлуком о Градској управи града Београда и другим прописима и актима.

Помоћник секретара: Јово Самарџић  362-0138

 Одељење друштвених делатности и економских активности
- начелник одељења: Мр.Радмила Вићентијевић 362-0138

- Одсек статистике становништва, запослености и зарада;
- шеф одсека: Биљана Домановић 360-5767

- Одсек статистике промета и цена;
- шеф одсека: Милан Зјајић 362-0167

- Одсек производних делатности;
- шеф одсека: Невенка Грковић 360-5807

- Одсек статистике економских показатеља и локалне самоуправе;
- шеф одсека: Предраг Стојановић 268-7774

Одељење регистара :
- начелник одељења: Љиљана Белеуца 360-5718
- Одсек регистра просторних јединица и пословних регистара ;
- шеф одсека

Одељење припреме, уноса, администрирања, обраде и дисеминацију података:
- начелник одељења: Зорко Петровић 265-7070

- Одсек припреме и уноса података;
- шеф одсека : Милена Брковић 360-5778

  
  Корисни линкови