Секретаријат за заштиту животне средине

Масарикова 5/XI
е-mail: beoeko@beograd.gov.rs 

Ивана Вилотијевић, секретар, 3616-191
др Јасмина Маџгаљ, подсекретар, 3616-191

Пријем странака радним данима од 8.30 до 15.30 часова.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ обавља студијско-аналитичке, документационе и друге стручне послови који се односе на: праћење квалитета чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште), утицаја буке и вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, односно загађујућих материја и енергије на животну средину, вођење и ажурирање локалног регистра извора загађивања; сузбијање штетних организама, превенцију и заштиту од удеса; извештавање, припрему и објављивање података, извештаја и информација о стању животне средине и спроведеним активностима, образовање у области животне средине, подизање свести о значају заштите животне средине и сарадњу са удружењима, успостављање и одржавање информационог система животне средине Београда. 
1) Одељење за мониторинг животне средине,
2) Одељење за превентивну заштиту животне средине,
3) Одељење за извештавање, образовање и сарадњу са удружењима.

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА обавља се студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне средине; израду, координацију спровођења, праћење и извештавање о напретку у спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана, израду или учешће у изради акционих и санационих планова и пројеката, планова побољшања квалитета животне средине; припрему промоције и презентације планова, програма и пројеката; заштиту природних вредности, јавних и заштићених природних добара; успостављање, одржавање и коришћење података из специфичних база података од интереса за заштиту природе и животне средине
1) Одељење за стратешке плановe и међуресорну координацију,
- Одсек за климатске промене, енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије;
2) Одeљење за пројекте заштите природе и животне средине,
- Одсек за заштиту природе и управљање ресурсима.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ обавља управне, студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у области заштите природе и животне средине (ваздуха, воде, земљишта, управљања отпадом, хемикалијама, заштите од буке, нејонизујућих зрачења, процене утицаја на животну средину, интегрисаног спречавања и контроле загађивања, просторног планирања и изградње и др); поверене послове спровођења поступака утврђивања услова и мера заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и изградњу објеката, процену утицаја планова, програма и пројеката на животну средину, издавање интегрисаних дозвола за рад постројења и обављања активности, издавања дозвола за управљање отпадом, дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и за коришћење нарочито опасних хемикалија, дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха, као и у другим областима које Република повери граду Београду.
1) Одељење за процену утицаја планова и програма на животну средину,
2) Одељење за процену утицаја пројеката на животну, 
3) Одељење за издавање дозвола.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ обавља нормативно-правне, управне, студијско-аналитичке, финансијско-рачуноводствене и друге стручне послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у области заштите природе, природних ресурса и животне средине, буџетског система и финансирања локалне самоуправе, радних односа; израду прописа, управних и других аката; планирање, припрему и спровођење поступака јавних набавки добара, услуга и извођења радова; израду аката у поступцима набавки на које се закон не примењује; израду уговора; израду и извршење буџета града Београда, односно годишњег финансијског плана у оквиру буџетских апропријација и буџетског фонда; планирање, припрему и израду програма коришћења средстава буџетског фонда.
1) Одељење за правне послове,
2) Одељење за послове набавки,
3) Одељење за економске послове.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
e-mail: direkcijauo@beograd.gov.rs

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ врши послове планирања и организовања управљања отпадом који се односе на: израду, измене и спровођење локалног плана управљања отпадом; подстицање, развој, организацију, израду и праћење појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом, превенције, поновног искоришћења и рециклаже отпада; уређивање, обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним отпадом и обезбеђивање услова за његов развој, као и уређивање поступака наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом; уређење и организовање селекције и одвојеног сакупљања отпада, укључујући и учесталост сакупљања отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); обезбеђивање одлагање отпада у контејнере, канте или на други начин; предузимање мера којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже; предузимање мера којима се обезбеђује и промовише или унапређује поновно искоришћење отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима; учешће у одређивању и припремању локација и изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада; учешће у одређивању и припремању локација, обезбеђивању, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства, као и трансфер станица; предузимање мера за подстицање поновне употребе и припреме за поновну употребу производа; вођење евиденције дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија и обезбеђивање њиховог уклањања, санације и рекултивације уз израду пројеката санације и рекултивације; вођење евиденције о прикупљеном комуналном отпаду; вршење надзора над обављањем комуналне делатности управљања комуналним отпадом; израда извештаја о реализацији локалног плана управљања отпадом; спровођење поступака јавних набавки из своје надлежности; информисање, образовање и развијање јавне свести о управљању отпадом и друге послове у области планирања и организовања управљања отпадом у складу са законом, Статутом града Београда и другим прописима.
1) Одељење за планирање и изградњу система управљања комуналним отпадом,
2) Одељење за организацију примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада.

  
  Корисни линкови