ЈКП „Инфостан технологије”

Данијелова 33
тел. 3954-240, факс 3976-357 (радним данима од 7.30 до 15.30)
www.infostan.rs
e-mail: info@infostan.rs

в.д. директора: Страхиња Даниловић

Бeсплaтaн пoзивни цeнтaр: 0800-011-018 зa питaњa кoрисникa кojи пoзивajу из свих фиксних мрeжa и брoj 011/395-44-20 зa пoзивe из мoбилних мрeжa (рaдним дaнимa 7.30-20 чaсoвa и субoтoм 8-14чaсoвa).

РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ЦЕНТРАЛНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:

Радно време свих филијала предузећа је 7:30-15:30 часова радним данима:

СЛУЖБЕ:

  • Служба принудне наплате, Данијелова 33, тел. 395-4416, 395-4406

ИСПОСТАВЕ У ОБОДНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:

Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије" део је комуналног система Града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и производа. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду успостављен је од 1. јануара 1977. Створен је са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних накнада. ЈКП "Инфостан технологије" није надлежан за квалитет и обим комуналних услуга и производа, као ни за висину накнаде која се плаћа. ЈКП "Инфостан технологије" искључиво обавља наплату накнаде за коришћење комуналних услуга и производа кроз Систем обједињене наплате у Београду.

Данас ЈКП "Инфостан технологије" кроз СОН обрађује податке за више од 650.000 корисника у Граду Београду, на територији 10 централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и две ободне градске општине (Барајево и Сурчин), за 13 комуналних услуга и производа.

ЈКП "Инфостан технологије" има 181 запослено лице, организовано у шест сектора и распоређених по општинским радним јединицама и дирекцији. Надзорни одбор и директора "Инфостан технологије" именује Скупштина града Београда.

Скупштина града Београда је 7. децембра 2015. године донела Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Инфостан". Пословно име предузећа промењено је из ЈКП "Инфостан" у ЈКП "Инфостан технологије". Завод за информатику и статистику престао је да постоји као организациона јединица у саставу Градске управе, а послови који су у њему обављани се обављају делом у осталим организационим јединицама Градске управе, а делом у ЈКП "Инфостан". Спајањем ЈКП „Инфостан“ са Заводом за информатику и статистику омогућено је боље управљање ИТ пословима у граду Београду и консолидација података.