уторак, 28. јун 2016.

Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Решења Градског већа града Београда, број: 020-814/15-ГВ од 27. августа 2015. године, са изменама и допунама број: 020-50/16-ГВ од 21. јануара 2016. године, Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину,

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017. годину

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства (у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Београда за 2017. годину, Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину (у даљем тексту: Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве (образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017. годину.

II Потребна документација: 
1. Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости, потписан и оверен печатом;
2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице,не старији од шест месеци (доставља подносилац захтева);
3. Извод из јавне евиденције о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и 
4. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде (по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним, неовереним копијама које морају бити јасно видљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављених доказа.

Образац захтева се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Секретаријата за привреду – Управе за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710 или са интернет презентације града Београда www.beograd.rs. Додатне информације се могу добити на телефон број 011/715-7341 и 715-7389.

III Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке II овог позива је 31. октобар 2016. године.

IV Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину, на адресу: Секретаријат за привреду – Управa за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

V Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом су: Драгана Степановић, телефон: 715-7341 и Душан Марчетић, телефон: 715-7389 или лично у просторијама Секретаријата за привреду – Управе за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710.