понедељак, 5. септембар 2016.

Служба за информисање

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Београда у 2016. години

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15), члана 83. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 8/2013, 9/2013, 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/15, 43/15 и 74/15) и Одлуке о буџету Града Београда за 2016. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 81/15 и 63/16) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Служба за информисање

расписује

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Београда у 2016. години

I. НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Београда, заштити и развоју људских права и демократије, подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја са циљем да се задовоље потребе грађана Београда за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Београда у 2016. години, средства у износу од 90.000.000,00 динара намењена су за конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања.
Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 200.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 10.000.000,00 динара. 
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. 
II. ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати: 
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији града Београда;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Београда.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.
Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 
Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта.
III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:
1.1. Значај пројекта са становишта:
• остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско-истраживачког приступа.
1.2. Утицај и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;
• степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
• мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
• разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
• степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
1.3. Капацитети са становишта:
• степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
• неопходних ресурса за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда; 
2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. 
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су: 
1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији града Београда;
2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика; 
3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;  
4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група; 
5. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.
IV РОКОВИ
Пријаве на конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања конкурса у дневном листу „Вечерње новости”: од 5. септембра 2016. године до 5. oктобра 2016. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави  у четири примерка. Образац се преузима са сајта Града Београда www.beograd.rs (Образац 1– пријава и Образац 1 – табела).  
Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. Решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2. Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати Решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 
4. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења. 
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да писаним путем предложе чланове комисије Граду Београду, Градској управи Града Београда, Служби за информисање. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије. 
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Вечерње новости”.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Града Београдa, www.beograd.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса. 
Пријаве пројеката слати на адресу: Служба за информисање, Улица краљице Марије бр. 1/XI, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Београда у 2016. години”.
Образац 1 (пријава и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, доставити и на CD-у.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на сајту Града Београдa www.beograd.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне:  011/715-7812 и 715-7455.