уторак, 18. април 2017.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 1/2017

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду 
Београд, Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – НАБАВКА ШТАМПАЧА
(јавна набавка број 1/2017)

Позив и конкурсна