уторак, 16. мај 2017.

Секретаријат за енергетику

Позив за јавну набавку 6/17 – Израда пројеката за уградњу соларних панела за загревање санитарне потрошне воде у два дома здравља и три основне школе

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/15, 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику
Краљице Марије бр. 1

објављује

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке услуга – Израда пројеката за уградњу соларних панела за загревање санитарне потрошне воде у два дома здравља и три основне школе
(јавна набавка број 6/17)

Позив и конкурсна