недеља, 11. јун 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа), целина ТО „Нови Београд”

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 1. јуна 2017. године утврдила је Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа), целина ТО „Нови Београд”, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)
оглашава
ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа), целина ТО „Нови Београд”, Градска општина Нови Београд са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. јуна до 14. јула 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 27. јула 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 14. јула 2017. године.