недеља, 11. јун 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 30. маја 2017.године утврдила је Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)
оглашава
ЈАВНИ УВИД У
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. јуна 2017. до 14. јула 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 27. јула 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 14. јула 2017. године.