уторак, 13. јун 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу погонског објекта за одржавање, сервис и баждарење, на ГП1 у оквиру комплекса ЕПС на локацији Топлице Милана ББ, општина Вождовац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)
оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу погонског објекта за одржавање, сервис и баждарење, на ГП1 у оквиру комплекса ЕПС на локацији Топлице Милана ББ, општина Вождовац

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (испред сале 2 у сутерену) од 13 до 19. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ЈУП „УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА” Београд, Палмотићева бр. 30.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Зечевић Вуковић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. јуна 2017. године.