понедељак, 10. јул 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у измене и допуне Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте - I фаза од панчевачког пута до приступног пута за трафо станицу са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице „Београд 20” у делу приступа до комплекса ТЦ „Београд

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 4. јула 2017. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА
(СТАЦИОНАЖА KM0+000) ДО ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФО СТАНИЦУ (СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА KM6+650), СА МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРАФО СТАНИЦЕ „БЕОГРАД 20”, У ДЕЛУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО КОМПЛЕКСА ТС „БЕОГРАД 20”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 31. јула 2017. год. сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 31. јула 2017. године.