понедељак, 17. јул 2017.

Секретаријат за саобраћај

Позив за јавну набавку 6/17 - Студија оправданости изградње кружних токова на постојећим раскрсницама на територији града Београда са предлогом локација и идејних решења

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку broj 6/17 - Студија оправданости изградње кружних токова на постојећим раскрсницама на територији града Београда са предлогом локација и идејних решења

Позив и конкурсна документација