понедељак, 21. август 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/17

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ 
за подношење понуда за јавну набавку број 18/17 – Израда Урбанистичког пројекта са разрадом Идејног решења за реконструкцију и доградњу објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку