среда, 13. септембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/17

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра број 11/17 – Намештај за потребе установа социјалне заштите у београду, по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку