петак, 15. септембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 8/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 8/17, добра- Месне прерађевине и сухомеснати производи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку