уторак, 10. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 44/17

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добaра број 44/17 – Расхладни систем за хлађење дата центaра Градске управе

Позив и конкурсна документација