среда, 11. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 48/17

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 48/17 Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину обликована по партијама

Позив и конкурсна документација