четвртак, 26. октобар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Велики Мокри Луг”, ГО Звездара

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Велики Мокри Луг 1”, ГО Звездара

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (испред сале 2 у сутерену) од 27. октобра до 2. новембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ЈУП „Урбанистички завод Београда“ Палмотићева бр. 30, Београд.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Зечевић Вуковић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, најкасније до 2. новембра 2017. године.