петак, 10. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 14/17, партија 2

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 14/17, добра – Свеже месо, партија 2 – Свињско месо

Обавештење

Документација везана за јавну набавку