понедељак, 13. новембар 2017.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/17

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15), у даљем тексту: Закон

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 2/17 – Надзор над имплементацијом сап-ерп решења на нивоу ИБК (индиректни буџетски корисници)

Позив и документација везани за јавну набавку