среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 41/17, партија 5

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку 41/17 – Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, за партију 5 – Тонери и кертриџи за штампаче марке „Epson”, штампаче и мултифункционалне уређаје марке „Samsung”, мултифункционалне уређаје марке „Toshiba”, и фотокопир апарате  марке „Conica Minolta” и „Sharp”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку