петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/17

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку у у отвореном поступку број 4/17 – Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку