петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/17

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку број  5/17 – Реализација Програма контроле квалитета подземних вода на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку