уторак, 21. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 19/17

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и конмтролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизовану јавну набавку добра, број 19/17 – Путничка возила, обликована у две партије

 

Одлука

Документација везана за јавну набавку