среда, 22. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 41/17, партија 4

 На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку 41/17 – Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, за Партију 4 – Тонери и кертриџи за штампаче и фотокопир апарате марке „Kyocera”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку