петак, 24. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/17, за партију 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку бр. 13/17, радови – хитне интервенције и инвестиционо одржавање у пословним зградама у Ул. Масарикова бр. 5, у Ул. Теразије бр. 3, у Ул. Устаничка бр. 64 и Ул. Македонска бр. 22,
обликоване по партијама и то:
-    за партију 3 – браварски радови, столарски и стаклорезачки радови

 

Обавештење

Документација везана за јавну набавку