четвртак, 30. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 19/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку бр.19/17, добра – Путничка возила,
 обликована у две партије

Обавештење