среда, 6. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Јавни позив за избор независних стручњака за рад у техничкој комисији за оцену студија о процени утицаја на животну средину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР НЕЗАВИСНИХ СТРУЧЊАКА ЗА РАД У ТЕХНИЧКОЈ КОМИСИЈИ ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу члана 22. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) позивају се сви заинтересовани независни стручњаци да се пријаве за рад у Техничкој комисији за оцену студија о процени утицаја на животну средину.
Кандидати треба да имају стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, као и да имају најмање шест година искуства у струци.
Поред биографије и доказа о завршеном факултету и искуству у струци, кандидати треба да приложе доказ о стручним резултатима (референце) који се односе на пројекте о којима одлучује Секретаријат за заштиту животне средине и који се разматрају у оквиру надлежности локалне самоуправе одређене Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), односно Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).
Комисија за избор независних стручњака за рад у Техничкој комисији за оцену студија о процени утицаја на животну средину Секретаријата за заштиту животне средине ће изабрати независне стручњаке за рад у овој комисији. Посебним актом биће одређен начин ангажовања изабраних независних стручњака за рад у Техничкој комисији. 
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу.
Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, 11000 Београд, 27. марта 43-45, са назнаком:
„Избор независних стручњака за Техничку комисију”.
О резултатима избора по јавном позиву кадидати ће бити обавештени писаним путем.
Детаљније информације могу се добити сваког радног дана на бројеве телефона 011/3309-171 или 3309-289.