четвртак, 7. децембар 2017.

Секретаријат за урбанизам

Рани јавни увид у ПДР комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ обилазница 2”, Сурчин

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 5. децембра 2017. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ОМВ ОБИЛАЗНИЦА 2”, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, од 14. до 28. децембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, план ће бити изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала II у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, најкасније до 28. децембра 2017. године.