понедељак, 15. јануар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом појединачном уговору за јавну набавку број 10/17

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

ул. Краљице Марије бр. 1/7

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ
о централизованој јавној набавци број 10/17, добра - Рачунари

Обавештење

Документација везана за јавну набавку