четвртак, 1. фебруар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „EUROMEC BALKAN” д.о.о.

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10 и 14/16)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ  ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев оператера „EUROMEC BALKAN“ д.о.о. из Београда - Врчин, Булевар револуције 22б (матични број 20844230),  спровео је поступак у коме је донето решење о издавању дозволе за третман, односно складиштење и припрему за поновно искоришћење (разврставање) неопасног металног отпада. Оператер планира обављање делатности управљања наведеним отпадом у постројењу на катастарској парцели број 4683/2 КО Младеновац Варош, на локацији Кајмакчаланска 61, на подручју гадска општине Младеновац.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно  обавеза оператера да при обављању наведене делатности примени важеће техничке нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме, односно мере заштите утврђене усвојеном Радним планом постројења.