понедељак, 5. фебруар 2018.

Секретаријат за спорт и омладину

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 2/17

На основу члана 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку број 2/17 – Набавка и уградња интегрисаног система за аудио, видео и осветљење за потребе Београдске арене за потребе такмичења Евролиге Ф4, обликовану у 2 (две) партије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку