среда, 7. фебруар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA
Секретаријат за заштиту животне средине
Беoград, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Таковска 2, спровео је поступак одлучивања о потреби проценe утицаја на животну средину пројекта проширења постојеће базне станице мобилне телефоније „БГ – Барајево” – БГ91, БГУ91, БГО91, БГ91Ц121, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 4891/1 КО Барајево, на подручју градске општине Барајево у Београду. 
У спроведеном поступку донето је решење којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ – Барајево” – БГ91, БГУ91, БГО91, БГ91Ц121, коју је израдила Лабораторија „Labing” д.о.о. из Београда. 
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).