недеља, 11. фебруар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у План детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МАКИШУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 19. фебруара до 5. марта 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала II у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 5. марта 2018. године.