уторак, 13. фебруар 2018.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о покретању поступка за јавну набавку добра у преговарачком поступку без објављивања позива за јавну набавку 7/17 - „Набавка софтвера PTV VISION PUBLIC TRANSPORT COMPLETE“

На основу члана 36.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

Београд, 27.марта 43-43

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
за јавну набавку добра у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда „Набавка софтвера PTV VISION PUBLIC TRANSPORT COMPLETE“ (јавна набавка број 7/17)

Обавештење о покретању постопка