петак, 2. март 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/18

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку број 3/18 – Израда пројекта: „Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима”

Позив и документација везани за јавну набавку