среда, 7. март 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „НИС” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

На захтев носиоца пројекта НИС а.д. из Новог Сада, Народног фронта 12, спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта доградње постојеће бензинске станице БС „Жарково 2”, на катастарској парцели број 1666/2 КО Чукарица, у улици Трговачкa 91, на подручју градске општине Чукарица у Београду.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).